JURIDISCH

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. 

Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste. 

2.

De contractpartijen

Een persoon die van de diensten van ’T zonneken BV geniet, is niet noodzakelijk een contractpartij: het contract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.

Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot reservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie).

Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een dienst van ’T zonneken BV te volbrengen.

3.

De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van ’T zonneken BV, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

4.

Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ’T zonneken BV toekomen binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid. 

5.

Het contract

In overeenstemming met het contract, is ’T zonneken BV t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van de overeengekomen diensten.

De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

6.

Vorm van het contract

Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. 

Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant. 

In geval van een schriftelijk contract dient ’T zonneken BV de datum te vermelden waarop de dienst(en) moet(en) worden verstrekt, samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.

7.

Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten en de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, geldt ten gevolge van artikel VI.53, 12° van hetzelfde wetboek geen herroepingsrecht.

8.

Niet-uitvoering van het contract

(gedeeltelijke) annulatie van een boeking is mogelijk tot 12 uur voor het uur van reservering, zonder schadevergoeding. 

Bij (gedeeltelijke) annulatie van een boeking minder dan 6 uur voor het uur van reservering, is de annulerende partij een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij van x euro.

Indien de klant niet komt opdagen op het voorziene uur van reservering zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van x 15,00 €.

9.

Ontbinding van het contract

Geen enkel contract kan ontbonden worden vooraleer de volledige uitvoering behoudens gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen. Zie ook artikel 9 hierboven. 

’T zonneken BV heeft de mogelijkheid tot bepaling (vaststelling) van de opzegtermijnen en de vergoedingen wegens contractbreuk die zullen vastgelegd worden tussen de partijen op het ogenblik van afsluiten van het contract.

10.

De betaling

’T zonneken BV heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 22.

Indien ’T zonneken BV vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd.

De rekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar.

In geval van gedeeltelijke betwisting van de rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.

Tenzij anders bepaald heeft ’T zonneken BV geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar ’T zonneken BV is gevestigd.

De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.

11.

Verbreking van het contract

Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.

12.

Verantwoordelijkheid van ’T zonneken BV

’T zonneken BV is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht).

Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant .

13.

De verantwoordelijkheid van de klant/contractant

De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van ’T zonneken BV voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van ’T zonneken BV en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

14.

De gedragingen van de klant

De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van ’T zonneken BV waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant.

Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft ’T zonneken BV het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder voorafgaandelijke opzegging.

15.

Huisdieren

Indien een klant wenst een huisdier naar ’T zonneken BV mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het dier ertoe gehouden zich te vergewissen dat het reglement van ’T zonneken BV dit NIET toelaat binnen enkel op ons terras is dit toegestaan.

16.

Laattijdige aankomst

Een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd veroorzaakt automatisch de verbreking van het contract, met het recht op schadevergoeding voor ’T zonneken BV.

17.

Telefonische reservatie

Een telefonische reservatie dewelke door ’T zonneken BV is aanvaard is slechts geldig tot het uur van reservering.

In geval van vertraging van meer dan 30 minuten is de klant ertoe gehouden ’T zonneken BV hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.

18.

De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsintresten.

Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten dewelke door de “Belgische Vereniging van Banken” worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%.  

19.

Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door ’T zonneken BV vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.

20.

De voorschotten die 30% vertegenwoordigen van het totale bedrag voor de contractueel voorziene prestaties moeten onmiddellijk aan ’T zonneken BV worden uitbetaald en dit ten laatste 10 dagen voor de gereserveerde datum.

Bij gebrek van betaling heeft ’T zonneken BV het recht de reservatie zonder vooropzeg te annuleren.

21.

Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan, dan verstaat men onder een groep minimum 20 betalende personen die zich effectief in ’T zonneken BV aanmelden.

Het definitief aantal klanten zal minstens één week voor de gereserveerde datum aan ’T zonneken BV worden medegedeeld.

Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de rekening.

Ingeval van annulering vanwege een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:

– 100% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de dag zelf.

– 80% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de vorige dag.

– 50% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt één week vooraf.

– 25% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt vier weken vooraf.

– 0% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt meer dan vier weken vooraf.

22.

Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van ’T zonneken BV. Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, laat deze bepaling de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° onverlet.